Društvo za unapređenje marketinga
11000 Beograd, Mirijevski bulevar 30b/3
 
mTel: 011/ 2773-721; 064/ 122-54-06 E-mail: kramer@eunet.rs
Žiro-račun: 205-83868-05 mmm PIB: 103661317
 
 
     
 
o nama
knjige
 
Ženska vizija,
prava moć žene na poslu
Autorke: Sali Helgesen
Džuli Džonson
 
Zdravo, imam fenomenalno ime,
kako stvoriti privlačnu robnu marku
Autor: Aleksandra Votkins
 
Svi smo mi prodavci, ideje, priče, iskustva...
Autor: Evelin Platnik Koen
 
Ponašanje potrošača
Celovit pristup istraživanju ponašanja potrošača
Autor: Tina Vukasovič
 
Stres,
taj skriveni prijatelj
Autor: Patrik Buvar
 
S druge strane izloga
Autor: Toni Segara
 
Roba široke portošnje izazov za propagandu
Autor: Sara Denegro
 
7 ključeva sreće
Autor: Klod d Milvil
 
Mali priručnik
kako da se bolje osećate na poslu
Autor: Beatris Miletr
 
Napoleon i Gebels
majstori propagande
Autor: Miloš Kramaršič
 
Prednost neverbalnog
Govor tela na poslu, tajne i nauka
Autor: Kerol Kinsi Gomen
 
Odnosi s javnošću ili žongliranje informacijama
Autor: Emir Džambegović
 
Naučno oglašavanje
Autor: Klod Hopkins
 
Da živi u zemlji Ne
Autori: B. J. Galager
Stiv Ventura
 
Svakome je potreban mentor
Autor: Dejvid Klaterbak
 
Žalba je poklon
Autori: Žanel Barlou
Klaus Moler
 
Kako da dođete do ideja
Autor Džek Foster
 
Iskrice marketinga
(IV dopunjeno izdanje)
Autor Miloš Kramaršič
 
Pregovarajte se crnim đavolom i zadržite bela krila Osnove uspešnog pregovaranja
Autor mr Saša Petar
narudzbenica
kontakt
 
     
 
Ženska vizija prava moć žene na poslu: Deo knjige

Uvod

Verujemo da ono što žene vide – ono što primećuju, vred-nuju i kako opažaju svet u pokretu – je ogroman neiskorišćen resurs u organizacijama. U ovoj knjizi istražujemo šta je ženska vizija, šta ima da ponudi i zašto je važna ženi, organizacijama i svetu.

Obe smo radile sa ženama širom sveta više od dvadeset go-dina. Sali kao autorka, nastavnica i konsultantkinja; Džuli je bi-la kouč višim rukovodiocima u svetskim kompanijama i zauzi-mala je liderske položaje u velikim organizacijama. Naša is-kustva uverila su nas da iako su ženske sposobnosti za viziju velike, kompanije grubo odbijaju da priznaju snagu onoga što žene vide. Kao rezultat one gube poverenje u sopstvenu spo-sobnost da prepoznaju i prenesu ono što primete, a organizacije gube uvid i ravnotežu koje bi ženska perspektiva mogla da do-nese.

Danas su organizacije mnogo više posvećene razvoju žen-skih talenata i liderskih potencijala nego u prošlosti. Dobre kompanije prepoznaju i vrednost različitosti. Ipak, žene i dalje imaju ograničen uticaj na strateškom nivou jer na njih ne gle-daju kao na vizionare. Verujemo da takvo viđenje ne samo da je pogrešno, već i zaostalo. Najveća ženska prednost leži u vi-zionarskoj snazi.

Došle smo do tog uverenja posle četiri godine istraživanja i razmišljanja o istinskim vrednostima kojima žene doprinose poslu. Ono što predstavljamo razvile smo tokom dugog razgo-vora, započetog 2005. godine na plaži u La Jolla, California, u našem profesionalnom skloništu. U to vreme bile smo zaokup-ljene pitanjima koja zanimaju većinu ljudi u našoj oblasti: Zašto toliko talentovanih žena napušta visoke položaje ili su nemi posmatrači zastoja svoje karijere? Zašto nema većeg bro-ja žena na višim položajima? Zašto su korporativni odbori veli-kih firmi regrutovali tako malo žena za više položaje? Nasta-vile smo istraživanje i upoznale fenomene kao što je, naširoko raspravljani, „ženski odliv mozgova”. Ali naša lična iskustva ukazivala su da nismo rešile osnovna pitanja.

Naš razgovor i dalje se vraćao na frazu, koju smo čule od žena koje su napustile visoke položaje ili razmišljaju o tome: Odlučila sam da nije vredno. Shvatile smo da ne možemo u potpunosti da istražimo odnos između žena i moći, ako ne po-stavimo pitanje šta žene najviše cene iako bi to moglo da bude u sukobu s onim što glavne organizacije očekuju da njihovi li-deri cene.

Počele smo intervjue sa desetinama žena na visokim polo-žajima i zaronile u akademsko istraživanje o toj temi. Naš cilj je bio da stvorimo knjigu sa ženama u širem kontekstu vred-nosti. Ubrzo smo shvatile da je potrebno prikupiti originalne podatke kako bismo precizno opisale vrednosti koje žene unose u posao. Pokrenule smo istraživanje u punoj meri, uz podršku Nacionalnog saveta za istraživanje žena i uz finansijsku po-dršku sponzora koji su shvatili vrednost našeg projekta. U za-vršnoj fazi istraživanja odlučile smo da proširimo vidike i ot-krijemo vezu između vrednosti koje žene donose organiza-cijama i vizije koju većina njih ima o tome šta život i rad, u najboljem slučaju, mogu da budu.

Ova knjiga je podeljena u tri dela. U prvom delu definišemo žensku viziju, pokazujemo zašto je važna i opisujemo posle-dice činjenice da je potcenjena. U drugom istražujemo tri kom-ponente koje oblikuju žensku viziju: sposobnost sticanja širo-kog spektra znanja, veštinu da nađu zadovoljstvo u svako-dnevnom radu i sklonost da sagledaju posao u širem društve-nom kontekstu. U poslednjem delu pokazujemo kako žena može da deluje zahvaljujući svojoj viziji i šta organizacije mo-gu da učine da ih u tome podrže.

Ovu knjigu smo namenile širokoj publici. Želimo da omo-gućimo ženama da prepoznaju i odrede sopstvene snage da bi stvorile najbolji put u poslu i životu. Hoćemo da pomognemo organizacijama i institucijama da razviju žensko liderstvo i iz-vuku korist iz strateške snage žena. Takođe želimo da ponudi-mo resurse nastavnicima i studentima, u koledžima, na univer-zitetima i visokim školama, koji žele da izgrade bolji svet, pri-premajući mlade žene da u praksi primene svoju viziju i razviju liderske veštine, koje će biti potrebne u godinama pred nama

 
         
     
KNJIGE KOJE ZARADJUJU
 
         
 
  dizajnirao i uradio web-studio Bollem